Vala Kota Bharu

Vala (Kota Bharu)
Premium Partner Store
PT 97 T/B Jalan Bazar Buloh Kubu 15300, 15300 Kota Bharu, Kelantan
For any inquiries please call +60 12-950 8842